แนวคิดโรงเรียน

MICRO SCHOOL คืออะไร

Micro School เป็นส่วนผสมระหว่างการเรียนแบบพื้นฐานในโรงเรียนรัฐหรือเอกชนทั่วไป กับ Home School ซึ่งพ่อแม่เป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอนให้กับลูก ดังนั้น Micro School จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับพ่อแม่ และเด็กๆ ที่ไม่เชื่อการศึกษาในระบบปัจจุบันที่ล้าหลัง และต้องการออกแบบการเรียนให้ลูกด้วยตัวเอง แต่ไม่สามารถสอน หรือ หยุดงานมาดูแลลูกได้เต็มที่ สามารถที่จะมาเรียนกับทาง Genius School Thailand ได้ ทั้งนี้ Micro School เป็นชั้นเรียนรวมกันตั้งแต่ระดับ อ.1-อ.3, ป.1-ป.6,ม.1-ม.6 โดยเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกัน ทักษะชีวิต การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เด็กค้นพบเป้าหมาย พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ(Entreprenuerial Mindset) ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 (21th Century Skills) พร้อมทั้งความฉลาดทางปัญญา (Emotional Intelligence) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของโลกยุคใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ผู้ที่ใช้คำว่า Micro Schooling เป็นคนแรกในปี ค.ศ. 2010 คือ Cushla Barry นักการศึกษาชาวอังกฤษ แนวคิดดังกล่าวได้เผยแพร่ไปยังหลายๆ แห่งทั่วโลก หนึ่งในรูปแบบ Micro School ที่น่าสนใจก็คือ Ad Astra School ของ Elon Musk, AltSchool ที่มีอยู่ทั่วอเมริกาในปัจจุบัน

Micro School มีห้องเรียนเช่นเดียวกันกับโรงเรียนปกติแต่ขนาดเล็กกว่า จากเด็กนักเรียน 40-60 คนต่อครู 1 คน เหลือเพียง 8-10 คนต่อครู 1 คน คุณครูสามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง เด็กได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองสนใจ สิ่งที่ตัวเองถนัด ทำให้เกิดความสนใจ และความสุขในการเรียนรู้มากกว่า เด็กๆได้ลงมือปฎิบัติ ได้ลงมือทำกิจกรรมต่างๆด้วยตัวเอง จึงไม่ใช่การท่องจำ แต่เป็นการเข้าใจจากประสบการณ์ที่ลงมือทำด้วยตัวเอง

ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบัน Genius School เป็นกลุ่มผู้บุกเบิก Micro School ในประเทศไทย โดยพัฒนาหลักสูตรของประเทศฟินแลนด์ Finland Curriculum ปี 2017 (ปีล่าสุดของ Finland) เป็นแนวทางสร้างสรรบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม เข้ากับระบบห้องเรียนรูปแบบใหม่เพื่อให้เด็กๆ ได้สร้างโลกแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเอง Micro School จะทำให้เด็กๆ ได้เปิดเผยศักยภาพและพรสวรรค์ภายในออกมา ผ่านการเล่น การเรียนรู้ และการใช้เวลา โดยมีการออกแบบหลักสูตรร่วมกับผู้ปกครองและ Talent Educator ที่ฝึกมาอย่างดีเรื่องการเข้าใจในความแตกต่างและการส่งเสริมศักยภาพของเด็กแต่ละคน

SCHOOL CONCEPT

เรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21

แนวทางการเรียนรู้แบบ Child-Centered Approach

Talent Educator ครูในรูปแบบของโค้ชเป็นอิสระจากกรอบของระบบ

ทุกๆที่ คือ ห้องรียนของเรา

การวัดผลระบบใหม่แบบ iKAGAI

ตารางเรียนแต่ละคนแตกต่างกัน
เรียน 3.5-5 วันต่อสัปดาห์

จำนวนนักเรียน 8-10 คน ต่อครู 1 คน